امام_خمینی

امام خمینی و سیاست خارجه 2

امام خمینی و سیاست خارجه ما تحت رهبری پیغامبر اسلام این دو کلمه را میخواهیم اجرا کنیم. نه ظالم باشیم، و نه مظلوم صحیفه امام-ج14

امام خمینی و سیاست خارجه 1

امام خمینی و سیاست خارجه ما برای دفاع از اسلام و ممالک اسلامی و استقلال ممالک اسلامی در هر حال مهیّا هستیم. برنامه ی ما

وصیت نامه امام خمینی 1

امام خمینی (ره): باکمال جد و عجز از ملتهای مسلمان می خواهم که از ائمّه اطهار و فرهنگ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی این بزرگ راهنمایان