65
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت 6

حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت 6

حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت
حاکم نیشابوری
عائشه رضی الله عنها: من ازنظر کلام و سخن گفتن؛ هیچکس را شبیه تر از فاطمه (س) به پیامبر ندیده ام. وقتي كه زهرا خدمت نبي مكرم مي رسيد؛ به او خوش آمد می گفت. در برابر زهرا تمام قد می ايستاد و دست زهرا را مي گرفت و مي بوسيد و در همان جايي كه خودش نشسته بود فاطمه را مي نشاند
المستدرک – ج 3، ص 167

65
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت 6

حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت 6

حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت
حاکم نیشابوری
عائشه رضی الله عنها: من ازنظر کلام و سخن گفتن؛ هیچکس را شبیه تر از فاطمه (س) به پیامبر ندیده ام. وقتي كه زهرا خدمت نبي مكرم مي رسيد؛ به او خوش آمد می گفت. در برابر زهرا تمام قد می ايستاد و دست زهرا را مي گرفت و مي بوسيد و در همان جايي كه خودش نشسته بود فاطمه را مي نشاند
المستدرک – ج 3، ص 167


تصویر
فهرست