28
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت 5

حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت 5

حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت
محمود آلوسی
از نظر علمي و اجتهاد, زهرا افضل زنان گذشته و آينده است چون پاره ی تن پیغمبر است. حتي اگر معتقد باشيم حضرت مريم پيغمبر بوده. پاره تن روح عالم وجود، سيد همه هستي نبي مكرم با هيچ چيزي قابل مقايسه نيست. و براستی که ستاره ثريا كجا و دست ما بشر كجا؟
روح المعاني ج 3، ص 155

28
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت 5

حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت 5

حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت
محمود آلوسی
از نظر علمي و اجتهاد, زهرا افضل زنان گذشته و آينده است چون پاره ی تن پیغمبر است. حتي اگر معتقد باشيم حضرت مريم پيغمبر بوده. پاره تن روح عالم وجود، سيد همه هستي نبي مكرم با هيچ چيزي قابل مقايسه نيست. و براستی که ستاره ثريا كجا و دست ما بشر كجا؟
روح المعاني ج 3، ص 155


تصویر
فهرست