31
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. روزه در ماه رجب 2

روزه در ماه رجب 2

امام باقر علیه السلام می فرمایند:
هر کس هفت روز از ماه رجب را روزه بگیرد هفت در از درهای جهنم بر روی او بسته می شود و هر کس که هشت روز آن را روزه بگیرد هشت در بهشت به رویش باز می شود و به او گفته می شود: از هر دری که دوست داری وارد شو
جامع أحاديث الشيعة – ج9 , ص436

31
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. روزه در ماه رجب 2

روزه در ماه رجب 2

امام باقر علیه السلام می فرمایند:
هر کس هفت روز از ماه رجب را روزه بگیرد هفت در از درهای جهنم بر روی او بسته می شود و هر کس که هشت روز آن را روزه بگیرد هشت در بهشت به رویش باز می شود و به او گفته می شود: از هر دری که دوست داری وارد شو
جامع أحاديث الشيعة – ج9 , ص436


تصویر
فهرست