49
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. ماه رجب، ماه برگزيده خدا از ميان ماه هاست

ماه رجب، ماه برگزيده خدا از ميان ماه هاست

رسول الله فرمودند:
ماه رجب، ماه برگزيده خدا از ميان ماه هاست و آن، ماه خداست. هر كس ماه رجب را بزرگ بدارد، فرمان خدا را بزرگ داشته است و هر كه فرمان خدا را بزرگ بدارد ، [خدا] او را وارد بهشت هاى پُرنعمت مى‌كند و رضايت بزرگ ترِ خويش را براى او واجب مى‌سازد
تبيين العجب-ص24

49
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. ماه رجب، ماه برگزيده خدا از ميان ماه هاست

ماه رجب، ماه برگزيده خدا از ميان ماه هاست

رسول الله فرمودند:
ماه رجب، ماه برگزيده خدا از ميان ماه هاست و آن، ماه خداست. هر كس ماه رجب را بزرگ بدارد، فرمان خدا را بزرگ داشته است و هر كه فرمان خدا را بزرگ بدارد ، [خدا] او را وارد بهشت هاى پُرنعمت مى‌كند و رضايت بزرگ ترِ خويش را براى او واجب مى‌سازد
تبيين العجب-ص24


تصویر
فهرست