3
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. سیر نمایشگاهی امام عادلان

سیر نمایشگاهی امام عادلان

بعد از انقلاب، رئیس جمهور پیام داده بود که می خواهم پسر شما، یعنی سید احمد را به مقام نخست وزیری منصوب کنم. جواب داده بود: بنا ندارم نزدیکانم عهده دار این امور شوند.

سیر نمایشگاهی امام عادلان
3
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. سیر نمایشگاهی امام عادلان
سیر نمایشگاهی امام عادلان

سیر نمایشگاهی امام عادلان

بعد از انقلاب، رئیس جمهور پیام داده بود که می خواهم پسر شما، یعنی سید احمد را به مقام نخست وزیری منصوب کنم. جواب داده بود: بنا ندارم نزدیکانم عهده دار این امور شوند.


تصویر
فهرست