1
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. سیر نمایشگاهی امام محرومان

سیر نمایشگاهی امام محرومان

موقع بازگشت از مرز کویت مجبور شدیم توی یک هتل مجلل اتاق بگیریم. وقت شام که شد به گارسون گفت: نان با مقداری ماست. خودم کشمش همراه دارم.

سیر نمایشگاهی امام محرومان
1
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. سیر نمایشگاهی امام محرومان
سیر نمایشگاهی امام محرومان

سیر نمایشگاهی امام محرومان

موقع بازگشت از مرز کویت مجبور شدیم توی یک هتل مجلل اتاق بگیریم. وقت شام که شد به گارسون گفت: نان با مقداری ماست. خودم کشمش همراه دارم.


تصویر
فهرست