امام_هادی

ثروت و اعمال

امام هادی علیه السلام فرمودند: مردم در دنيا به وسيله ثروت و تجملات شهرت مى يابند ولى در آخرت به وسيله اعمال محاسبه و پاداش