امیرالمومنین

حليم و بردبار

امام علی علیه السلام فرمودند: اگر حليم و بردبار نيستى خود را به بردبارى وادار كن. زيرا كمتر شده است كسى خود را شبيه قومى

روزه ماه شعبان

روزه ماه شعبان

امیر المومنین علی بن ابیطالب علیه السلام فرمودند: روزه ماه شعبان ، وسواس دل و پريشانى هاى جان را از بين مى برد . الخصال