سیره_معصومین

عظمت قیام حسینی

ادوارد گیبون؛ مورخ و سیاستمدار انگلیسی: در طی قرون گذشته و در سرزمین های مختلف؛ بشریت صحنه های حزن آوری به عظمت قیام حسینی که

عظمت امام حسین علیه السلام

ل.م.بوید؛ اندیشمند و نویسنده غربی: در طی قرون؛ افراد بشر همیشه چند ویژگی جرئت و پردلی و عظمت روح و بزرگی قلب و شهامت را