صحیفه_نور

عوامل پیروزی انقلاب اسلامی

عوامل پیروزی انقلاب اسلامی مردان بزرگ که خدمت های بزرگ برای ملت های خود کرده اند اکثرا ساده زیست و بی علاقه به زخارف دنیا

عوامل پیروزی انقلاب اسلامی

عوامل پیروزی انقلاب اسلامی رمز موفقیت ما، که قدرتهای بزرگ دنیا را عقب نشاند و یک قدرت شیطانی مثل قدرت خاندان پهلوی را فرو ریخت،