7
  1. خانه
  2. همه ی تصاویر
  3. فرازی از دعای ابی حمزه ثمالی 2

فرازی از دعای ابی حمزه ثمالی 2

ای آقای من شاید مرا از در خانه ات رانده ای و از خدمتت دورم کرده ای.

7
  1. خانه
  2. همه ی تصاویر
  3. فرازی از دعای ابی حمزه ثمالی 2

فرازی از دعای ابی حمزه ثمالی 2

ای آقای من شاید مرا از در خانه ات رانده ای و از خدمتت دورم کرده ای.


تصویر
فهرست