28
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. بیان امام خامنه ای درمورد سلمان فارسی

بیان امام خامنه ای درمورد سلمان فارسی

امام خامنه ای: نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است، باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی است.
۱۳۸۷/۰۲/۱۶

28
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. بیان امام خامنه ای درمورد سلمان فارسی

بیان امام خامنه ای درمورد سلمان فارسی

امام خامنه ای: نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است، باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی است.
۱۳۸۷/۰۲/۱۶


تصویر
فهرست