2
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. سیر نمایشگاهی امام عادلان

سیر نمایشگاهی امام عادلان

یکی از جنگ زده های آواره از امام که آن زمان رهبر کشور بود، به دادگاه تهران شکایت کرده بود! احضاریه دادگاه را که دید گفت: اگر قرار است به دادگاه بروم، می روم!

سیر نمایشگاهی امام عادلان
2
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. سیر نمایشگاهی امام عادلان
سیر نمایشگاهی امام عادلان

سیر نمایشگاهی امام عادلان

یکی از جنگ زده های آواره از امام که آن زمان رهبر کشور بود، به دادگاه تهران شکایت کرده بود! احضاریه دادگاه را که دید گفت: اگر قرار است به دادگاه بروم، می روم!


تصویر
فهرست