10
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام

سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام

خداوندا ! تو نزدیکترین کسی هستی که خوانده می شوی و از هر کسی زودتر اجابت می کنی و در گذشت از هر کسی بزرگوارتر و در عطا بخشی عطایت از همه وسیع تر و در اجابت درخواست از همه شنواتری.

سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام
10
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام
سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام

سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام

خداوندا ! تو نزدیکترین کسی هستی که خوانده می شوی و از هر کسی زودتر اجابت می کنی و در گذشت از هر کسی بزرگوارتر و در عطا بخشی عطایت از همه وسیع تر و در اجابت درخواست از همه شنواتری.


تصویر
فهرست