13
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام

سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام

خدایا مرا پاک کن و به جانب راست و درستی توجه ده و التماس ما را بپذیر. ای بهترین کسی که از او درخواست شود و ای مهربانترین کسی که از او مهر خواهند.

سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام
13
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام
سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام

سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام

خدایا مرا پاک کن و به جانب راست و درستی توجه ده و التماس ما را بپذیر. ای بهترین کسی که از او درخواست شود و ای مهربانترین کسی که از او مهر خواهند.


تصویر
فهرست