40
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. بینش اجتماعی حضرت فاطمه سلام الله علیها

بینش اجتماعی حضرت فاطمه سلام الله علیها

بینش اجتماعی حضرت فاطمه سلام الله علیها
نخستين گام حضرت فاطمه سلام الله علیها بيدار کردن وجدان هاي خفته وآگاهي دادن به جامعه بود. به همين منظور،آن حضرت با بیان تربيتي درمسجد پيامبر ودرجمع ياران پيامبر اعم از مهاجرين وانصار وخليفه وقت حاضر شد. وبا گفتار رسا وبيان فاطمي خود، از حقيقت اسلام وحقانيت پيامبر واهل بيت (ع) دفاع کرد.
زندگاني حضرت فاطمه ودختران آن حضرت، ص 686

بینش اجتماعی حضرت فاطمه سلام الله علیها
40
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. بینش اجتماعی حضرت فاطمه سلام الله علیها
بینش اجتماعی حضرت فاطمه سلام الله علیها

بینش اجتماعی حضرت فاطمه سلام الله علیها

بینش اجتماعی حضرت فاطمه سلام الله علیها
نخستين گام حضرت فاطمه سلام الله علیها بيدار کردن وجدان هاي خفته وآگاهي دادن به جامعه بود. به همين منظور،آن حضرت با بیان تربيتي درمسجد پيامبر ودرجمع ياران پيامبر اعم از مهاجرين وانصار وخليفه وقت حاضر شد. وبا گفتار رسا وبيان فاطمي خود، از حقيقت اسلام وحقانيت پيامبر واهل بيت (ع) دفاع کرد.
زندگاني حضرت فاطمه ودختران آن حضرت، ص 686


تصویر
فهرست