1
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. سیر نمایشگاهی احادیث اجتماعی امام حسین علیه السلام

سیر نمایشگاهی احادیث اجتماعی امام حسین علیه السلام

امام حسین علیه السلام:
بدترین خصلت پادشاهان عبارت است از: ترس در مقابل دشمنان، قساوت در مورد ضعیفان، بخل ورزیدن هنگام بخشش.

سیر نمایشگاهی احادیث اجتماعی امام حسین علیه السلام
1
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. سیر نمایشگاهی احادیث اجتماعی امام حسین علیه السلام
سیر نمایشگاهی احادیث اجتماعی امام حسین علیه السلام

سیر نمایشگاهی احادیث اجتماعی امام حسین علیه السلام

امام حسین علیه السلام:
بدترین خصلت پادشاهان عبارت است از: ترس در مقابل دشمنان، قساوت در مورد ضعیفان، بخل ورزیدن هنگام بخشش.


تصویر
فهرست