1
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام

سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام

خداوندا! در هر غم و اندوه، تو تکیه گاه منی و در هر شدت و ناراحتی تو امید منی و در هر مشکلی که برای من پیش آید، تو پشت و پناه منی.

سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام
1
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام
سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام

سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام

خداوندا! در هر غم و اندوه، تو تکیه گاه منی و در هر شدت و ناراحتی تو امید منی و در هر مشکلی که برای من پیش آید، تو پشت و پناه منی.


تصویر
فهرست