9
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. اهل بیت و سیاست 7

اهل بیت و سیاست 7

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای:
در اتاق خصوصی حضرت موسی بن جعفر که جز اصحاب خاص آن حضرت کسی به آن اتاق دسترسی ندارد، نشانه‌های یک آدم جنگیِ مکتبی، مشاهده می‌شود. شمشیری هست که نشان می‌دهد هدف، جهاد است. لباس خشنی هست که نشان می‌دهد وسیله، زندگی خشونت‌بارِ رزمی و انقلابی است و قرآنی هست که نشان می‌دهد هدف، این است؛ می‌خواهیم به زندگی قرآن برسیم با این وسائل و این سختیها را هم تحمل کنیم. ۱۳۶۴/۰۱/۲۳

9
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. اهل بیت و سیاست 7

اهل بیت و سیاست 7

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای:
در اتاق خصوصی حضرت موسی بن جعفر که جز اصحاب خاص آن حضرت کسی به آن اتاق دسترسی ندارد، نشانه‌های یک آدم جنگیِ مکتبی، مشاهده می‌شود. شمشیری هست که نشان می‌دهد هدف، جهاد است. لباس خشنی هست که نشان می‌دهد وسیله، زندگی خشونت‌بارِ رزمی و انقلابی است و قرآنی هست که نشان می‌دهد هدف، این است؛ می‌خواهیم به زندگی قرآن برسیم با این وسائل و این سختیها را هم تحمل کنیم. ۱۳۶۴/۰۱/۲۳


تصویر
فهرست