1
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. سیر نمایشگاهی امام عادلان

سیر نمایشگاهی امام عادلان

تا شنید به طلبه های ایرانی شهریه بیشتری می دهند اعلام کرد شهریه همه طلبه ها، چه ایرانی باشند چه پاکستانی یا هندی و … برابر باشد تصمیم کم اهمیتی نبود. رسم هزار ساله حوزه نجف را تغییر داده بود.

سیر نمایشگاهی امام عادلان
1
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. سیر نمایشگاهی امام عادلان
سیر نمایشگاهی امام عادلان

سیر نمایشگاهی امام عادلان

تا شنید به طلبه های ایرانی شهریه بیشتری می دهند اعلام کرد شهریه همه طلبه ها، چه ایرانی باشند چه پاکستانی یا هندی و … برابر باشد تصمیم کم اهمیتی نبود. رسم هزار ساله حوزه نجف را تغییر داده بود.


تصویر
فهرست