1
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. سیر نمایشگاهی امام محرومان

سیر نمایشگاهی امام محرومان

می خواستیم به جای خرید روزانه، مایحتاج چند روز خانه را یکجا بخریم. وقتی شنید، مخالفت کرد و گفت: وقتی امروز به چیزی نیاز نداریم، معنا ندارد ذخیره اش کنیم.

سیر نمایشگاهی امام محرومان
1
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. سیر نمایشگاهی امام محرومان
سیر نمایشگاهی امام محرومان

سیر نمایشگاهی امام محرومان

می خواستیم به جای خرید روزانه، مایحتاج چند روز خانه را یکجا بخریم. وقتی شنید، مخالفت کرد و گفت: وقتی امروز به چیزی نیاز نداریم، معنا ندارد ذخیره اش کنیم.


تصویر
فهرست