1
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. سیر نمایشگاهی امام محرومان

سیر نمایشگاهی امام محرومان

توی بیمارستان که بستری بود، هر صبح اولین درخواستش این بود که چراغ خواب کوچک اتاقش را خاموش کنند.

سیر نمایشگاهی امام محرومان
1
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. سیر نمایشگاهی امام محرومان
سیر نمایشگاهی امام محرومان

سیر نمایشگاهی امام محرومان

توی بیمارستان که بستری بود، هر صبح اولین درخواستش این بود که چراغ خواب کوچک اتاقش را خاموش کنند.


تصویر
فهرست