3
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. سیر نمایشگاهی امام محرومان

سیر نمایشگاهی امام محرومان

با مسئولین حکومتی توی خانه جلسه داشت. نگاهش افتاد به چراغ دستشویی که بی جهت روشن مانده. بی آن که به کسی چیزی بگوید، خودش رفت و چراغ را خاموش کرد.

سیر نمایشگاهی امام محرومان
3
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. سیر نمایشگاهی امام محرومان
سیر نمایشگاهی امام محرومان

سیر نمایشگاهی امام محرومان

با مسئولین حکومتی توی خانه جلسه داشت. نگاهش افتاد به چراغ دستشویی که بی جهت روشن مانده. بی آن که به کسی چیزی بگوید، خودش رفت و چراغ را خاموش کرد.


تصویر
فهرست