1
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. سیر نمایشگاهی امام محرومان

سیر نمایشگاهی امام محرومان

مستشاران خارجی آمده بودند دیدار امام. هنوز از بهت سادگی حسینیه جماران بیرون نیامده بودند که وارد اتاق امام شدند. باورشان نمی شد باید روی زمین بنشینند.

سیر نمایشگاهی امام محرومان
1
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. سیر نمایشگاهی امام محرومان
سیر نمایشگاهی امام محرومان

سیر نمایشگاهی امام محرومان

مستشاران خارجی آمده بودند دیدار امام. هنوز از بهت سادگی حسینیه جماران بیرون نیامده بودند که وارد اتاق امام شدند. باورشان نمی شد باید روی زمین بنشینند.


تصویر
فهرست