1
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. سیر نمایشگاهی امام محرومان

سیر نمایشگاهی امام محرومان

جلوی ایوان نرده نصب کرده بودیم. وقتی دید با چهره درهم گفت: انسان آرام آرام به دام شیطان می افتد. اول می گوید خانه، نرده رنگ آمیزی می خواهد. بعد وسوسه می کند این خانه ی کوچک در شأن شما نیست.

سیر نمایشگاهی امام محرومان
1
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. سیر نمایشگاهی امام محرومان
سیر نمایشگاهی امام محرومان

سیر نمایشگاهی امام محرومان

جلوی ایوان نرده نصب کرده بودیم. وقتی دید با چهره درهم گفت: انسان آرام آرام به دام شیطان می افتد. اول می گوید خانه، نرده رنگ آمیزی می خواهد. بعد وسوسه می کند این خانه ی کوچک در شأن شما نیست.


تصویر
فهرست