2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام

سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام

خداوندا ! اگر تو را بخوانم، پاسخ من را می دهی و اگر از تو درخواست نمایم، به من عطا می کنی و اگر اطاعت کنم، قدردانی می کنی و اگر از تو سپاس گذاری کنم، بر نعمتم می افزایی.

سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام
سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام

سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام

خداوندا ! اگر تو را بخوانم، پاسخ من را می دهی و اگر از تو درخواست نمایم، به من عطا می کنی و اگر اطاعت کنم، قدردانی می کنی و اگر از تو سپاس گذاری کنم، بر نعمتم می افزایی.


تصویر
فهرست