2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام

سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام

خداوندا ! ای که سپاسگزاری من برایش اندک است، ولی محرومم نمی کند؛ و خطایم بزرگ است، ولی رسوایم نمی کند. ای که مرا در کودکی محافظت کرده ای، ای که مرا در بزرگی روزی داده ای.

سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام
سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام

سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام

خداوندا ! ای که سپاسگزاری من برایش اندک است، ولی محرومم نمی کند؛ و خطایم بزرگ است، ولی رسوایم نمی کند. ای که مرا در کودکی محافظت کرده ای، ای که مرا در بزرگی روزی داده ای.


تصویر
فهرست